2016-2017 Lise Matematik 2. Dönem Zümresi

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİTLER FEN LİSESİ
2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM MATEMATİK DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

TOPLANTI NO : 2 DERSİN ADI : Matematik
TOPLANTI TARİHİ : 07/ 02 / 2017 TOPLANTI YERİ : Kütüphane
TOPLANTI SAATİ : 13:00
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ : Murat İCİK, Ömer KILINÇ, Hicabı PÜR, Bahar YILDIZ, Neslihan HALICI

GÜNDEM :

1- Açılış, yoklama.

2- Önceki zümre öğretmenleri toplantı kararlarının incelenmesi.

3- Çalışma takvimine göre yıllık planların işlenirlik durumu.

4- Öğretim programında yer alacak Atatürkçülük ile ilgili konuların görüşülüp planlamaya konulması.

5- 1.dönem öğrenci başarılarının görüşülmesi ve başarıyı arttırıcı önlemlerin belirlenmesi.

6- Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği.

7- Sınıf geçme yönetmeliğinin okunması.

8- Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde birlik ve beraberliğin sağlanması için alınacak kararlar;
a ) Yazılı sınav sayılarının belirlenmesi,
b ) Öğrencilere verilecek performans puanı sayılarının belirlenmesi.

9- Ortak sınavların yapılması ve değerlendirilmesi ile ilgili görüşmeler.

10- Performans , proje ödevlerin durumu.

11- Veli,öğretmen işbirliği.

12– Dilek,temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.)Matematik dersi zümre öğretmenler kurulu okulumuz Matematik zümre Başkanı Murat İCİK başkanlığında 08.02.2017 tarihinde saat 13.00’ da yukarıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere Okul Kütüphanesinde toplanıldı. Murat İCİK 2.dönemin okulumuz eğitim öğretimine ve zümremize hayırlı olmasını temenni ediyorum.’’ diyerek toplantıyı başlattı. Yapılan yoklamada okulumuz Matematik zümre Öğretmenlerinin toplantıda hazır olduğu görüldü.

2.) Zümre başkanı Murat İCİK tarafından bir önceki zümre kararları okundu.

3.) 2016-2017 çalışma takvimi incelendi. Müfredat konularında yıllık ders planına göre istenilen yerde olduğu görüldü. ve 2. Dönemde yıllık plana uygun konu işlenilmesi kararlaştırıldı.

4.) 23 Nisan haftasında “Atatürk’ün ilke ve görüşleri” ile 19 Mayıs haftasında “Atatürkçü düşünce sistemi” konularının zamanı gelince derslerde işlenmesi kararlaştırıldı.

5. ) 1.dönem sonunda 9. ,10. ve 11. sınıflarda okutulan Matematik dersinde sınıflara göre başarı ortalamaları aşağıda belirtilmiştir:

9. SINIF MATEMATİK 9 – A 9 – B 9 – C 9 – D
Başarı Yüzdesi 90 95 95 95

10. SINIF MATEMATİK 10 – A 10 – B 10 – C 10 – D
Başarı Yüzdesi 86 97 98 96

11. SINIF MATEMATİK 11 – A 11 – B 11 – C 11 – D
Başarı Yüzdesi 100 100 98 97
Tüm sınıfların başarı oranlarına bakıldığında; öğrencilerin dersleri dikkatli bir biçimde dinlediği, kendilerini öğrenmek için şartlandırdıkları, ödevlerini rast gele yapmadıklarını ve dersi evde tekrar ettikleri görülmüştür. Bu durumun devam etmesi için 2.dönemde de 1. Dönem olduğu gibi konular basitten zora doğru Yıllık ders planında belirtilen kazanımları kazandıracak şekilde ders işlenmesinin devamına karar verildi.

Başarıyı daha da arttırmak için alınacak önlem ve tedbirler:
• Öğrencilerin seviyeleri göz önüne alınarak ders konuları basitten zora doğru anlatılacaktır. Öğrenci seviyesine yönelik soruların daha çok çözülmesi kararlaştırıldı.
• Okulumuzda başarıyı arttırmak amacı ile okulumuzda açılan kurslara katılımın arttırılması çalışması yapılacaktır.
• Konuların pekiştirilmesi amacıyla konulara kaynaklık eden test kitaplarının kullanılmasına, daha çok soru çözülmesi gerektiğine karar verildi.
• Ders kitabı sonundaki alıştırmaların ödev olarak verilip kontrolünün yapılması kararlaştırıldı.
• Öğrencilerin mümkün olduğunca çok derse katılımını sağlamak için öğrencilere daha çok söz verilmesi kararlaştırıldı.
• Konular işlenirken mümkün olduğunca ilgi çekici olmalı, günlük yaşamdan örnekler seçilmesi kararlaştırıldı.
• Öğrencilerin başarılı çalışmaları değerlendirilip sözle ödüllendirilmeli ve öğrenciler çeşitli yollarla katılıma teşvik edilmesine karar verildi.
• Her konu sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kazanım testlerinin kesinlikle çözdürülmesine karar verildi.
Matematik grubu derslerinin öğrencilerin düşünce eğitimine ağırlık verdiğini, bu nedenle öğretmenle öğrenci arasındaki ilişkinin ders etkinliklerini de çeşitlendirdiğini söyleyen Ömer KILINÇ “Yeni müfredatın biz öğretmenlerden istediği gibi: Öğretmen daima öğrencisine rehberlik etmeli, dersin zevkli bir yönünün de öğrencinin kişilik gelişiminde önemli bir rol oynamasıdır. Bu nedenle öğretmen, öğrencisiyle yakın olmalı, öğrencinin düşünsel paylaşımlarını arttıracağı sınıf ortamları hazırlamalıdır. Dedi.

Matematik Öğretmeni Bahar YILDIZ Konuların sonlarında YGS-LYS sorularına yer verilmesinin yararlı olacağını belirtti. Ayrıca öğrenci velileri ile öğrencilerin ders durumları ve davranışları periyodik aralıklarla görüşülmesi özellikle problemi olan öğrencilerle daha çok ilgilenmenin yararlı olacağını söyledi.

Matematik Öğretmeni Neslihan HALICI : sınıf seviyesi göz önüne alınarak ders işlenmeli, seviyeye uygun ders anlatmanın ve buna göre sınav sorularının hazırlanmasının yararlı olacağını belirtti.

Matematik öğretmeni Hicabı PÜR, öğrencilerle iyi bir iletişim kurulup amaçlarının kavratılması gerektiğini bu doğrultuda öğrenmeyi kolay kılacak programlı ve metotlu çalışmayı öğrencilere öğretmenin yararlı olacağını belirtti.

6.) Edebiyat öğretmenleri ile Türkçenin iyi kullanılması, hızlı okuma teknikleri ve okuduğunu anlama ile ilgili konularda, Rehber öğretmenlerle uyum zorluğu çekme, başarıyı arttırma ve ders çalışma teknik ve planlamalarını öğrenmeleri konusunda, Tarih öğretmenleriyle belirli gün ve haftalarda öğrencilere rehberlik edici kaynakların sağlanması ve derslerde Atatürkçülük konularının işlenmesi esnasında işbirliğine gidilmesine karar verildi.

7.) Sınıf Geçme Yönetmeliği okundu.

8. )

a ) Matematik ders saati haftalık 6 ders saati olduğundan 2 ortak yazılı sınav yapılması kararlaştırıldı.
Yazılı yoklamalarda;
• Yazılı sorularının Matematik öğretiminin amaçlarına uygun, düşündürücü, sebep-sonuç ilişkisini kurdurtabilecek nitelikte olması kararlaştırıldı.
• Soru sayısı olarak; Çok sorulu, kısa cevaplı (tek kelimelik veya çok kısa sorular sorulmayacak) soruların yanında, uzun cevaplı sorular da sorulacak, bu şekilde hazırlanacak olan yazılı sorularının sayısının 10 olması kararlaştırıldı.
• Sınavda her sorunun not baremi öğrenciye bildirilecek, yazılı kağıdını nasıl kullanacağı anlatıldıktan sonra bundan da puan verileceği öğrenciye duyurularak uygulanacak.
• Yazılı sınav tarihleri belirlenirken diğer sözel derslerle çakışmamasına özen gösterilecek ve sınav tarihi öğrenciye en az on gün önceden bildirilecek
• Kapsam olarak; Müfredat programının başından itibaren yazılı soruları hazırlanacak, 2. yazılı sınavları da yeni konulardan %70, daha önceki konulardan %30 oranında soru sorulması kararlaştırıldı.
• Yazılı soruları hazırlanırken sınıf seviyeleri dikkate alınacak.
• Yazılı sınavlara ek olarak çoktan seçmeli (test) sınavının, her dönem için bir kez ve dönem sonunda yapılabileceği kararlaştırıldı.
• Sınav sonrasında, genel hatalar belirlenecek başarısız olunan konularda hazırlık soruları verilecek, konunun tekrarı sağlanacak.
b) Sözlü yoklamalarda;
• Öğrencilerin hazırlık çalışmalarındaki özen ve aktivitesi,
• Konularda ders araç ve gereçlerini kullanması,
• Konular arasında sebep-sonuç ilişkilerini kurabilmesi, dikkate alınarak değerlendirme yapılacak.
• Bir önceki konunun tekrarı yapılırken öğrencilere sorular sorularak değerlendirme yapılacak.
• Öğrencinin defter kullanması ve hazırlık çalışmalarının sözlü notunu ve öğretmenin kanaatini etkileyeceğinin bildirilmesine karar verildi.
Performans notu için özel bir ders ayrılmayacağına öğrencinin yıl içindeki başarı durumuna göre ders anında ve öğrenciyi teşvik edici olarak verilmesi ve öğrenciye ders esnasında duyurulması kararlaştırıldı.
Ölçme değerlendirme konusunda Matematik dersinden her dönem için iki yazılı sınav yapılmasının gerekliliğini vurgulayan Murat İCİK“ Bu derslerde yapılacak değerlendirmeler sadece iki yazılı ve en az iki performans notuna dayandırılmamalı, öğrencinin yaptığı her türlü etkinlik mutlaka değerlendirilmeli, öğrenci bir bütün olarak ele alınmalıdır” dedi. .
Konuyla ilgili olarak yeni ölçme değerlendirme yaklaşımlarının çok iyi araştırılıp, uygulanmasının önemine değinen Murat İCİK ”Artık eskimiş teknikleri bir kenara bırakmalı, öğrenciyi yaptığı bir hesapla, çalıştığı bir projeyle, davranışları, sorumluluk duygusu gibi birçok etkenle bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. Küme Çalışmasına önem verilmeli” dedi.

Bu bağlamda öğrenci ürün dosyalarının oluşturulması, idare ile işbirliği halinde öğrencinin iyi bir takiple öğrenci performans değerlendirme formlarının değerlendirilmesi ve bu yolla yeni müfredat kapsamında Öğrenci başarısının yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

• Yazılıdan sonra başarısız oldukları konular tespit edilecek. Tekrar yapılacak
• Öğrenci velileriyle görüşmeler yapılacak
• Öğrenci sık sık tahtaya kaldırılacak
İlgili yönetmelik gereği her dönemde tüm sınavların ortak olarak yapılması kararlaştırıldı

9. ) Aynı derse giren zümre öğretmenlerince yazılı sınavın ortak yapılarak soruların ortak konulardan sınıf seviyelerine uygun, sınavların klasik veya test olarak hazırlanması kararlaştırıldı.

Ortak sınav tarihleri aşağıdaki gibi belirtildi.
2. DÖNEM ( 9. , 10. , 11. Sınıflar )

1.Yazılı 2.Yazılı Telafi Sınavı
Mart 4.hafta Mayıs 3.hafta Haziran 1.hafta

Ortak sınavların cevap anahtarlarının bir olarak hazırlanılması ve sınav günü sınavdan sonra sınıflara duyurulması kararlaştırıldı. Sınavlarda yapılan ortak hataların sınıfta paylaşılması karar verildi.
10. ) Proje ödevlerin Nisan ayının 2. Haftası ise teslim alınması kararlaştırıldı.
Performans ödevleri ise dönem içinde öğretmenin belirlediği bir zamanda verilip teslim tarihinin ders öğretmeni tarafından belirlenmesi kararlaştırıldı.
Performans ve proje çalışmaları değerlendirme ölçeği birinci dönemdeki zümre toplantısında belirtildiği gibi uygulanacaktır. Değerlendirmelerin ölçeğe göre yapılması ortak karar olarak alınmıştır.

11.) Yıl içerisinde okula gelen velilerle diyalog kurulduğu gibi, okula gelmeyen velilerle de diyalog kurulmaya çalışılacaktır. Başarısı olumsuz yönde gelişen öğrencilerin velileri ile temasa geçilerek öğrencinin sorunları giderilmeye çalışılacaktır.

12.) Vatan millet sevgisiyle dolu, benlikleri atalarıyla barışık, kişilikli, araştıran, tartışan, özgüvene sahip gençler yetiştirmek dileğiyle, 2.Dönemin başarılı geçmesi temennisiyle Zümre başkanı Murat İCİK başka söz alan olmadığı için toplantıyı, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılının 2.döneminin öğrencilerimize, okulumuza, bizlere faydalı olmasını temenni ederek, toplantıyı kapattı.
MATEMATİK ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
Murat İCİK Ömer KILINÇ Hicabı PÜR Bahar YILDIZ Neslihan HALICI
08/ 02/ 2017
UYGUNDUR
M.Fatih BAŞKAL
Okul Müdürü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir