2017-2018 2. Sınıf Matematik Dersi Kazanımları

2017-2018 2.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI

28/07/2015 tarihli ve 55 sayılı kararıyla kabul edilen İlkokul Matematik Dersi (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) Öğretim Programının 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren 1. sınıflardan, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulamadan kaldırılması; 17.07.2017 TARİH VE 76 SAYILI KARAR(Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz-Ek 2017 – 2718 SAYFA 1614)

 

2.SINIF MATEMATİK DERSİ 2015 MÜFREDATI KAZANIMLARI

 

M2.1. SAYILAR VE İŞLEMLER

Doğal Sayılar

Terimler: Basamak, basamak değeri, tek sayı, çift sayı

Semboller: >, <

M2.1.1. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder.

Aşamalı olarak önce 20 içinde çalışmalar yapılır. Deste ve düzine örneklerle açıklanır.

M2.1.2. Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder; tahminini sayarak kontrol eder.

M2.1.3. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.

M2.1.4. 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar.

Ritmik sayma çalışmalarında, 100 içinde ileriye ve geriye birer sayma çalışmaları ile başlanır. Sayılar aşamalı olarak artırılır.

M2.1.5. Tek ve çift doğal sayıları kavrar.

Tek ve çift doğal sayılarla çalışılırken, gerçek nesneler kullanılır.

M2.1.6. 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.

En çok dört doğal sayı arasında karşılaştırma ve sıralama çalışmaları yapılır. Karşılaştırma ve sıralama yapılırken büyük/ küçük sembolü kullanılır.

Sıra bildiren sayılar arasında karşılaştırma çalışmaları yapılır. ‘Önce’, ‘sonra’ ve ‘arasında’ kavramlarını kullanarak sözlü ve yazılı karşılaştırma yaptırılır.

M2.1.7. 100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

 

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Terimler: Elde, eldeli toplama

M2.1.8. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.

Toplamları 100’ü geçmemek koşuluyla iki ve üç terimli toplama işlemleri yaptırılır. Toplama işleminde eldenin anlamı modellerle ve gerçek nesnelerle açıklanır.

M2.1.9. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.

Verilmeyen toplanan bulunurken üzerine sayma, geriye sayma stratejisi ya da çıkarma işlemi kullandırılır.

M2.1.10. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

Sınıf sayı sınırlıkları içinde kalınır.

M2.1.11. Zihinden toplama işlemi yapar.

Toplamları en fazla 100 olan 10 ve 10’un katı doğal sayılarla zihinden toplama işlemleri yapılır. Ardından toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplama çalışmalarına yer verilir. Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmelerine olanak sağlanır.

M2.1.12. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Problem çözerken en çok iki işlemli problemlerle; problem kurma çalışmalarında ise tek işlemli problemlerle çalışılır.

 

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Terimler: Eksilen, çıkan

M2.1.13. 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.

100’e kadar olan sayılarla işlemler yapılır.

Gerçek nesneler kullanılarak onluk bozma çalışmaları yapılır.

M2.1.14. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.

M2.1.15. 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.

100’e kadar olan sayılarla işlemler yapılır.

M2.1.16. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

100’e kadar olan sayılarla işlemler yapılır.

M2.1.17. Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

Eksilen, çıkan ve fark arasındaki ilişki vurgulanır. Toplama işlemi ile ilişki kurulur.

M2.1.18. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Problem çözerken en çok iki işlemli, problem kurarken tek işlemli problemler kullanılır. Problem kurmada öncelikle çözülen problemlerdeki verilenler değiştirilerek çalışmalar yapılır.

 

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Terimler: Çarpma, çarpım tablosu, çarpan, çarpım

Semboller: x

M2.1.19. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamını açıklar.

Gerçek nesnelerin kullanımına yer verilir.

M2.1.20.Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.

Çarpma işleminin sembolünün (x) anlamı üzerinde durulur. 10’a kadar olan sayıları 1, 2, 3, 4 ve 5 ile çarpar. Çarpma işleminde çarpanların yerinin değişmesinin çarpımı değiştirmeyeceği fark ettirilir. Yüzlük tablo ve işlem tabloları kullanılarak 6’ya kadar (6 hariç) çarpım tablosu oluşturulur.

M2.1.21. Çarpma işleminde 1 ve 0’ın etkisini açıklar.

M2.1.22.Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer.

 

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Terimler: Bölme, bölünen, bölen, bölüm

Semboller: ÷

M2.1.23.Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.

Gerçek nesnelerin kullanımına yer verilir. 20 içinde doğal sayılarla kalansız işlem yapılır. Bölme işlemini ardışık çıkarma olarak modeller. Bölme işleminin sembolik gösterimine geçmeden önce, bölmenin gruplama anlamının uygulaması olarak ardışık çıkarma kullanılır.

M2.1.24. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.

Öğrencilerin bölme işlemi sürecinde verilen probleme uygun işlemi seçmeleri sağlanır. Bölünen, bölen, bölüm, kalan ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır.

 

Kesirler

Terimler: Kesir, pay, payda

M2.1.25. Verilen bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.

Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişki modeller üzerinde açıklanır. Uzunluk, şekil ya da nesne kullanılarak bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiler gösterilir.

Kesir gösterimlerinin okunmasında, parça-bütün ilişkisini vurgulayacak ifadeler kullanılır.

Ör:1/4 kesri “dörtte bir” biçiminde okunur ve bir bütünün 4’e bölünüp bir parçası alındığı şeklinde açıklanır.

M2.1.26. Pay, payda ve kesir çizgisini, kullanılan örnekler üzerinden açıklar.

 

Cebire Geçiş

M2.1.27.Kuralı tek işlem gerektiren sayı örüntüsünü genişletir.

Örüntü en çok dört adım genişletilir. Aynı zamanda örüntüye uygun modelleme çalışmaları yaptırılır.

M2.1.28. Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki ‘eşitlik’ anlamını fark eder.

Eşit işaretinin her zaman işlem sonucu anlamı taşımadığı, eşitliğin iki tarafındaki matematiksel ifadelerin denge durumunu da (eşitliğini) gösterdiği vurgulanır.

Öğrencinin toplama çıkarma içeren sayısal ifadelerde eşitliğin doğru kullanılıp kullanılmadığına karar vermesi istenir.

M2.1.29.20’ye kadar olan sayılarla toplama veya çıkarma işlemi gerektiren problemlerdeki çokluklar arasındaki cebirsel ilişkileri sözel olarak ifade eder.

Problemlerle cebirsel ifadeler arasındaki ilişki vurgulanır. “ Ali nin 3 kalemi var. Babası 4 kalem daha alırsa Ali nin kaç kalemi olur? “ sorusunun cevabını işlemsel olarak yazmadan şu şekilde ifade eder.

İlk kalem sayısı + eklenen kalem sayısı = Toplam kalem sayısı

İlk kalem sayısı = Toplam kalem sayısı – eklenen kalem sayısı

Eklenen kalem sayısı = toplam kalem sayısı – ilk kalem sayısı

 

M2.2. Geometri

Geometrik Cisimler ve Şekiller

Terimler: Köşe, küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, küre, silindir

M2.2.1. Şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır.

Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberin benzer veya farklı yanları açıklanır. Verilen bir geometrik şekil grubundan seçilen bir şekle benzeyen diğer şekillerin belirlenmesi sağlanır.

M2.2.2. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini tanır.

M2.2.3.Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer.

Öğrenciler öncelikle tek tür şekil modelleriyle çalışırken daha sonra farklı şekil modelleri kullanarak da çalışmalar yapılır. Cisimlerin yüzeyleri kullanılarak elde edilen şekillerle noktalı kâğıt üzerinde çizim çalışmaları yapılabilir. Öğrencilerin sanat eserlerindeki süslemeleri fark etmeleri sağlanır.

M2.2.4. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.

Cisimler biçimsel olarak, geometrik özelliklerine değinilmeden tanıtılır. Günlük yaşamda karşılaşılabilecek cisimler (pinpon topu, süt kutusu, şişe, vb.) kullanılır.

M2.2.5. Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.

Sınıf seviyesinde tanıtılan şekillere, cisimlere ve bunların özelliklerine ağırlık verilir. Uygun bilgi ve iletişim teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir.

Üç boyutlu dinamik geometri yazılımlarından yararlanılabilir.

 

Uzamsal İlişkiler

M2.2.6. Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır.

Bir doğru boyunca konum, yön ve hareketi tanımlamak ve çeyrek, yarım, üç çeyrekve tam dönüşleri ayırt etmek için matematiksel dil kullanılır. Dönme hareketi saat yönünde veya saat yönünün tersine olabilir.

Uygun bilgi ve iletişim teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir.

M2.2.7.Çevresindeki simetrik şekilleri bulur ve simetriyi geometrik yapılar ve modeller üzerinde açıklar.

Simetrinin matematiksel tanımına girilmez, öğrencinin kendi cümleleriyle ifade etmesi sağlanır. Kare, üçgen, dikdörtgen ve daire bir kez uygun şekilde katlanarak iki eş parçaya ayrılır ve iki eş parçaya ayrılamayan şekillerin de olduğu fark ettirilir.

 

Geometrik Örüntüler

M2.2.8. Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.

En çok üç ögeli iki kurallı örüntüler üzerinde çalışılır. Farklı konumlandırılmış şekiller içeren örüntülere de yer verilir.

M2.2.9. Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.

 

M2.3. Ölçme

Uzunluk Ölçme

Terimler: Metre (m), santimetre (cm), sayı doğrusu

M2.3.1.Standart olmayan farklı uzunluk ölçü birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.

Öğrencinin kâğıttan yapılmış bir şeritle yaptığı ölçümü, aynı şeridin yarısı ve dörtte biri ile tekrarlaması istenir. Bir uzunluğun aynı birimin daha küçük parçalarıyla ifade edilebileceği fark ettirilir. Birimler arasında kat ifadeleri kullanılarak karşılaştırma yapılmaz.

M2.3.2. Standart uzunluk ölçme araçlarını tanır ve kullanım yerlerini açıklar.

Metre ve santimetreyle sınırlı kalınır.

M2.3.3. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.

Ölçülen farklı uzunlukları karşılaştırma çalışmaları yapılır.

Metre ve santimetrenin kısaltmayla gösterimine değinilir.

M2.3.4. Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.

M2.3.5. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur.

Örneğin renkli şeritler kullanarak birim tekrarının da görülebileceği modeller oluşturulur. Sayı doğrusu temel özellikleriyle tanıtılır ve etkinliklerde kullanılır.

M2.3.6. Uzunluk ölçü birimi kullanılan problemleri çözer.

Tek uzunluk ölçü biriminin kullanılmasına dikkat edilir.

Çözümünde birimler arası dönüştürme yapılması gereken problemlere yer verilmez.

 

Paralarımız

M2.3.7. Kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi fark eder.

Örneğin: On tane 10 kuruşun, dört tane 25 kuruşun, iki tane 50 kuruşun 1 lira ettiği vurgulanır. Ondalık gösterimlere girilmez. Ayrıca 100 ve 200 TL tanıtılır.

M2.3.8.Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları karşılaştırır.

Karşılaştırma yapılırken tek birim (kuruş veya TL) kullanılır.

M2.3.9. Paralarımızla ilgili problemleri çözer.

Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır. Dönüşüm gerektiren problemlere girilmez.

Zaman Ölçme

M2.3.10.Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir

Analog ve dijital saat birlikte kullanılır. Saat üzerinde ayarlama çalışmaları yapılır.

M2.3.11. Dakika-saat, saat-gün, gün-hafta, gün-hafta-ay, ay-mevsim, mevsim-yıl arasındaki ilişkiyi

açıklar.

M2.3.12. Zaman ölçü birimleriyle ilgili problemleri çözer.

Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

 

Tartma

Terimler: Kilogram (kg)

M2.3.13.Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırır.

M2.3.14.Kütle ölçü birimiyle ilgili problemleri çözer.

Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

 

Sıvı Ölçme

M2.3.15. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır.

M2.3.16. Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.

Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

 

M2.4. Veri

Terimler: Sıklık tablosu, şekil grafiği

M2.4.1. Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, çetele ve sıklık tablosu şeklinde düzenler ve şekil grafiği oluşturur.

Ör: Bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği mevsimin, rengin hangisi olduğunun sorulması vb.

M2.4.2.Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak basit tablolar oluşturur ve yorumlar.

Verilerin farklı bölümlerini karşılaştırarak verinin tamamı hakkında yorum yapmaları istenir. Ör: Bir bakkalda bir haftada satılan ekmek sayısını gösteren grafiği incelediğimde hafta sonu satılan ekmek sayısının diğer günlere göre daha fazla olduğunu fark ettim.

M2.4.3. Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama, çıkarma ve karşılaştırma işlemi gerektiren problemleri çözer.

Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir